คำทักทายจากทีมงาน OSTC
รถยนตที่สามารถขับเคลื่อนไดโดยไมตองมีผูควบคุม หุนยนที่ สามารถเรียนรูเองไดดวยตนเอง มิใชเทคโนโลยีล้ำสมัยที่อยูไกลตัวของ พวกเราอีกตอไป ในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีดังกลาวมีการนำมาทดลอง และประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

เชน รถยนตไรคนขับที่มีการทดลองใชที่เมือง Stratford ประเทศแคนาดา (หนา 3) ซึ่งเปนเพียงตัวอยางหนึ่งของการทดลองใช รถยนตไรคนขับบนทองถนนจริง และการพัฒนาเครื่องจักรใหสามารถ เรียนรูไดเทียบเทากับสมองของมนุษย (หนา 8)

รายงานขาววิทยาศาสตรจากวอชิงตัน ฉบับเดือนมกราคม 2559 ขอนำเสนอขาวความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว โปรดติดตามภายในเลมครับ
Office of Science and Technology (OSTC)
Royal Thai Embassy, Washington D.C.
มกราคม 2559
วีดีโอที่น่าสนใจ
เว็บไซต์หน่วยงานที่น่าสนใจ